Provoz

 

čl. 1

Hrací období začíná 1. května a končí 15. října. Zahájení a ukončení provozu na dvorcích může být upraveno vedením klubu podle povětrnostních podmínek, stavu dvorců a potřeby přípravy závodních hráčů. Provozní hodiny jsou od 8:00 hodin do 20:00 hodin a mohou být upraveny vedením klubu, popř. správcem na základě povětrnostních podmínek a viditelnosti.

čl. 2

Ceny za pronájem sportovišť určuje vedení klubu a jsou uvedeny na webových stránkách klubu.

čl. 3

O způsobilosti dvorců ke hře rozhoduje správce a vedení klubu.

čl. 4

Na dvorcích mohou hrát pouze členové klubu a příchozí po jednorázovém zaplacení hracího poplatku předem.
Řádní členové klubu uhradí roční hráčský poplatek před prvním vstoupením na dvorec, nejpozději do 31. 05.

čl. 5

Úhrada poplatků na účet u ČS, č.ú. 1261791319/0800 se provádí příkazem k úhradě nebo v hotovosti.

čl. 6

Při obsazování dvorců a hře je povinností každého účastníka řídit se těmito pravidly:
a)   ke hře opravňuje zaplacený hráčský příspěvek na sezónu nebo zaplacený hrací poplatek dle ceníku.
b)   všichni účastníci hry jsou povinni se nahlásit v restauraci TK nebo u správce kurtů.
c) pokud jde hrát člen klubu s příchozím je povinností člena klubu ohlásit tuto skutečnost správci kurtů a       následně uhradit hrací poplatek.
d)   objednat si lze dvorec (i telefonicky) pouze maximálně 30 dní před hraním. V případě, že rezervovaný dvorec nebude využit a nebude v čas, minimálně 4 hodin před rezervací zrušen, může být možnost rezervování dvorců omezena nebo zakázána. Rezervace a jejich rušení lze provádět na tel čísle +420 724 240 334.
e)   mistrovská utkání a turnaje jednotlivců mají přednost před jakýmkoliv jiným hraním.
f)   při nepříznivém počasí nebo jiných zdůvodnitelných překážkách mohou správce a vedení klubu změnit podle potřeby využití dvorců.
g)   upozornění všem členům klubu – účastníkům provozu na dvorcích, že hrají na vlastní nebezpečí.
h)   všichni účastníci provozu jsou povinni dbát všech bezpečnostních předpisů, užívat veškeré zařízení šetrně, zabraňovat jeho poškození. Po ukončení hry je nutno dvorce kartáčovat a dvorec urovnat.
i) správce je povinen kontrolovat a udržovat kurty v řádném stavu ( pokropené, rovné, s odpovídajícími lajnami)
j)   všichni hráči jsou povinni nastupovat a odcházet ze dvorců vchodem tomu určeným.
k) přednostně jsou pro závodní hráče přiděleny kurty č.1, 2, pro rekreační hraní a trénovaní dvorce č.3, 4, 5. Všichni hráči mohou využívat i jiné dvorce pokud jsou volné se souhlasem správce.
l)   jestliže hráči nenastoupí 5 minut na objednaný dvorec, může kurt využít jiný hráč po projednání se správcem.

čl. 7

Výklad tohoto hracího a provozního řádu přísluší výboru klubu a ten je také oprávněn v případě nutnosti provést v průběhu sezóny eventuelní  změny jednotlivých článků.